Skip to main content


國立海洋生物博物館103年度預算
國立海洋生物博物館104年會計月報主要表(含收支餘絀表及平衡表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;合計-金額;合計-百分比;合計

1 2 1 賸餘之部 84306093.00 100.00 0
2 4 0 本期賸餘 48583353.00 57.63 0
3 4 0 前期未分配賸餘 35222740.00 41.78 0
4 4 0 公積轉列數 500000.00 0.59 0
5 2 1 分配之部 52660396.00 62.46 0
6 4 0 填補累積短絀 1555700.00 1.85 0
7 4 0 提存公積 10310586.00 12.23 0
8 4 0 賸餘撥充基金數 13482701.00 15.99 0
9 4 0 解繳國庫淨額 27309496.00 32.39 0
10 4 0 其他依法分配數 1913.00 - 0
11 2 1 未分配賸餘 31645697.00 37.54 0
12 2 1 短絀之部 133481018.00 100.00 0
13 4 0 本期短絀 25320779.00 18.97 0
14 4 0 前期待填補之短絀 108160239.00 81.03 0
15 2 1 填補之部 26058710.00 19.52 0
16 4 0 撥用賸餘 1555700.00 1.17 0
17 4 0 撥用公積 9662562.00 7.24 0
18 4 0 折減基金 14840448.00 11.12 0
19 4 0 國庫撥款 - - 0
20 2 1 待填補之短絀 107422308.00 80.48 0

  上一頁       下一頁