Skip to main content


國立海洋生物博物館103年決算書表
國立海洋生物博物館103年度決算主要報表(含收支餘絀決算表、平衡表、餘絀撥補決算表及現金流量決算表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;科目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比;項目;預算數;決算數

1 02 1 賸餘之部 2289237.00 100.00 2289237.00 79716970.00 100.00 0
2 04 0 前期未分配賸餘 2289237.00 100.00 2289237.00 79716970.00 100.00 0
3 02 1 分配之部 2289237.00 100.00 2289237.00 77427733.00 97.13 0
4 04 0 填補累積短絀 2289237.00 100.00 2289237.00 77427733.00 97.13 0
5 02 1 未分配賸餘 2289237.00 2.87 0
6 02 1 短絀之部 142317000.00 100.00 61127653.00 100.00 -81189347.00 57.05 77427733.00 100.00 0
7 04 0 本期短絀 90657000.00 63.70 61127653.00 100.00 -29529347.00 32.57 77427733.00 100.00 0
8 04 0 前期待填補之短絀 51660000.00 36.30 -51660000.00 100.00 0
9 02 1 填補之部 69100000.00 48.55 61127653.00 100.00 -7972347.00 11.54 77427733.00 100.00 0
10 04 0 撥用賸餘 2289237.00 3.75 2289237.00 77427733.00 100.00 0
11 04 0 撥用公積 69100000.00 48.55 58838416.00 96.25 -10261584.00 14.85 0
12 02 1 待填補之短絀 73217000.00 51.45 -73217000.00 100.00 0

  上一頁       下一頁