Skip to main content


彰化縣政府政風處維護工作績效統計
彰化縣政府政風處維護工作績效統計


欄位說明 : 月別;次數;新(修)訂維護規章;編撰維護專報;維護宣導;專案維護措施;召開安全維護會報

月別 次數 新(修)訂維護規章 編撰維護專報 維護宣導 專案維護措施 召開安全維護會報
總計 94 1 4 65 17 3
1月 10 0 0 6 3 1
2月 8 0 0 6 2 0
3月 9 1 0 5 2 0
4月 6 0 0 5 1 0
5月 9 0 1 5 2 0
6月 6 0 0 5 1 0
7月 7 0 0 5 2 0
8月 8 0 1 6 0 1
9月 9 0 2 6 0 0
10月 12 0 0 6 4 1
11月 5 0 0 5 0 0
12月 5 0 0 5 0 0

  上一頁       下一頁