Skip to main content


求職、求才及推介就業人數按教育別分(109年10月份)
109年10月份臺北市求職、求才及推介就業人數-按教育別分之統計報表


欄位說明 : 項目別;求職人數新登記總計;求職人數新登記男;求職人數新登記女;求職人數有效總計;求職人數有效男;求職人數有效女;求才人數新登記;求才人數有效;求職推介就業人數新登記總計;求職推介就業人數新登記男;求職推介就業人數新登記女;求職推介就業人數有效總計;求職推介就業人數有效男;求職推介就業人數有效女;求才僱用人數新登記;求才僱用人數有效;推介人次新登記總計;推介人次新登記男;推介人次新登記女;推介人次有效總計;推介人次有效男;推介人次有效女

項目別 求職人數新登記總計 求職人數新登記男 求職人數新登記女 求職人數有效總計 求職人數有效男 求職人數有效女 求才人數新登記 求才人數有效 求職推介就業人數新登記總計 求職推介就業人數新登記男 求職推介就業人數新登記女 求職推介就業人數有效總計 求職推介就業人數有效男 求職推介就業人數有效女 求才僱用人數新登記 求才僱用人數有效 推介人次新登記總計 推介人次新登記男 推介人次新登記女 推介人次有效總計 推介人次有效男 推介人次有效女
總 計 5056 2275 2781 23401 9974 13427 10702 16488 1440 736 704 3652 1764 1888 2442 5539 7494 3410 4084 20419 8871 11548
博 士 7 5 2 49 29 20 0 9 1 1 0 8 7 1 0 0 14 11 3 33 22 11
碩 士 508 295 213 2283 1214 1069 75 114 175 110 65 385 232 153 14 32 682 405 277 1781 1001 780
大 學 2479 1108 1371 11561 4733 6828 817 1752 706 386 320 1828 881 947 241 785 3427 1537 1890 8927 3813 5114
專 科 695 279 416 3562 1412 2150 1542 2520 151 68 83 444 186 258 557 945 1109 454 655 3467 1413 2054
高 中 311 122 189 1172 511 661 2038 2757 107 44 63 220 101 119 333 596 495 189 306 1300 513 787
高 職 750 305 445 3624 1485 2139 1472 2309 183 70 113 538 238 300 284 797 1271 530 741 3703 1481 2222
國 中 218 130 88 849 489 360 371 528 79 43 36 160 94 66 47 141 379 245 134 958 546 412
國小以下 72 24 48 228 73 155 13 29 30 9 21 55 17 38 0 5 117 39 78 250 82 168
其 他 16 7 9 73 28 45 4374 6470 8 5 3 14 8 6 966 2238 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁