Skip to main content


金門縣公眾區免費無線上網熱點資料
金門縣公眾區免費無線上網(i-Taiwan)熱點資料


欄位說明 : 主管機關;地區;熱點名稱;地址;緯度;經度

主管機關 地區 熱點名稱 地址 緯度 經度
國防部 金門縣 金門縣後備服務中心 842金門縣金寧鄉榜林村林湖路95號 24.44024 118.328972
金門縣政府 金門縣 金門縣金沙鎮衛生所-掛號區 890金門縣金沙鎮三民路16號 24.489526 118.413166
金門縣政府 金門縣 金門汶沙里民活動中心 890金門縣金沙鎮國中路1-1號 24.488674 118.414078
金門縣政府 金門縣 金門汶沙里公所廣場 890金門縣金沙鎮國中路1號之1 24.4886894 118.4140472
金門縣政府 金門縣 金門太武社區活動中心 890金門縣金沙鎮太武社區1-1號 24.476991 118.428447
金門縣政府 金門縣 金沙鎮官澳龍鳳宮 890金門縣金沙鎮官澳16號 24.51828 118.412633
金門縣政府 金門縣 金門官嶼里民活動中心 890金門縣金沙鎮官澳82-2號 24.520113 118.414337
金門縣政府 金門縣 金門縣金沙圖書館-借書登記區 890金門縣金沙鎮忠孝新村46號 24.491479 118.414231
金門縣政府 金門縣 金門何斗里民活動中心 890金門縣金沙鎮斗門55-3號 24.473746 118.401698
金門縣政府 金門縣 金門新前墩社區活動中心 890金門縣金沙鎮新前墩36號 24.455723 118.451209
金門縣政府 金門縣 金門大洋里民活動中心 890金門縣金沙鎮東山22號 24.460628 118.452046
金門縣政府 金門縣 金門縣林務所-1F服務台 890金門縣金沙鎮東山31號 24.46281 118.444414
交通部 金門縣 金門沙美郵局 890金門縣金沙鎮汶沙里國中路21號 24.481109 118.427993
金門縣政府 金門縣 金門縣文化園區-歷史民俗博物館大廳 890金門縣金沙鎮沙美220號 24.499094 118.403515
金門縣政府 金門縣 金門浦山里民活動中心 890金門縣金沙鎮浦邊4-3號 24.480068 118.390816
金門縣政府 金門縣 金門縣獅山砲陣地服務中心 890金門縣金沙鎮獅山砲陣地服務中心 24.503746 118.435085
金門縣政府 金門縣 金門縣金沙鎮公所-2F服務台 890金門縣金沙鎮環島東路1段112號2樓 24.488901 118.413136
金門縣政府 金門縣 金門縣沙美車站-候車區 890金門縣金沙鎮環島東路一段112號 24.488999 118.41327
金門縣政府 金門縣 金門三山里民活動中心 890金門縣金沙鎮碧山58-1號 24.485363 118.441077
金門縣政府 金門縣 金門西園里民活動中心 890金門縣金沙鎮西園1-3號 24.508558 118.405589
金門縣政府 金門縣 金門縣西園鹽場-文化館 890金門縣金沙鎮西園1號 24.50882 118.405551
金門縣政府 金門縣 金門東西山前社區活動中心 890金門縣金沙鎮西山前8-3號 24.492842 118.427517
金門縣政府 金門縣 金門光前里民活動中心 890金門縣金沙鎮陽翟96-5號 24.478458 118.427019
金門縣政府 金門縣 金門青嶼社區活動中心 890金門縣金沙鎮青嶼76號 24.520698 118.423265
金門縣政府 金門縣 金門縣農業試驗所-1F服務台 891金門縣金湖鎮后壟31號 24.448434 118.450363
金門縣政府 金門縣 金門農業試驗所休閒農場 891金門縣金湖鎮后壟31號 24.447983 118.446315
金門縣政府 金門縣 金湖綜合體育館 891金門縣金湖鎮士校路5號 24.4438329 118.426185
金門縣政府 金門縣 金門植物園 891金門縣金湖鎮太武山10號 24.456958 118.397551
金門縣政府 金門縣 金門縣中正公園管理室 891金門縣金湖鎮太湖路三段2號 24.437459 118.423772

  上一頁       下一頁