Skip to main content


金門縣政府縣長信箱投書處理案件統計表11101
111年1月金門縣政府縣長信箱投書處理案件統計表


欄位說明 : 主辦單位;投書件數;待受理;待回覆;待結案;已結案;賡續列管;不予受理

主辦單位 投書件數 待受理 待回覆 待結案 已結案 賡續列管 不予受理
金門縣政府 10 0 0 0 0 0 10
工務處 1 0 0 0 1 0 0
民政處 3 0 0 0 3 0 0
行政處 2 0 0 0 2 0 0
建設處 6 0 0 0 6 0 0
教育處 3 0 0 0 3 0 0
觀光處 14 0 0 0 13 1 0
金門縣文化局 8 0 0 0 8 0 0
金門縣衛生局 3 0 0 0 3 0 0
金門縣警察局 2 0 0 0 2 0 0
金門縣金城鎮公所 1 0 0 0 1 0 0
金門縣烈嶼鄉公所 2 0 0 0 2 0 0
金門縣烏坵鄉公所 1 0 0 0 1 0 0

  上一頁       下一頁