Skip to main content


金門縣政府縣長信箱投書處理案件統計表11102
金門縣政府縣長信箱投書處理案件統計表111年2月


欄位說明 : 主辦單位;投書件數;待受理;待回覆;待結案;已結案;賡續列管;不予受理

金門縣政府 18 0 0 0 0 0 18
工務處 2 0 0 0 2 0 0
民政處 1 0 0 0 1 0 0
行政處 4 0 0 0 4 0 0
社會處 5 0 0 0 5 0 0
建設處 8 0 0 0 7 1 0
財政處 4 0 0 0 4 0 0
教育處 4 0 0 0 2 2 0
觀光處 4 0 0 0 4 0 0
金門縣文化局 2 0 0 0 2 0 0
金門縣衛生局 5 0 0 0 5 0 0
金門縣環境保護局 1 0 0 0 1 0 0
金門縣警察局 2 0 0 0 2 0 0
小計 60 0 0 0 39 3 18

  上一頁       下一頁