Skip to main content


105年1月花蓮縣各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-本月數
花蓮縣各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-本月數


欄位說明 : 稅目別;本月實徵數合計(1)(元);本月實徵數本年度(元);本月實徵數以前年度(元);本月退還以前年度歲入款(2)(元);本月實徵淨額 (1)-(2)(元);本月分配預算數(元);本月實徵淨額占預算數(%);上年同月實徵淨額(元);本月實徵淨額與上年同月比較增減(%)

稅目別 本月實徵數合計(1)(元) 本月實徵數本年度(元) 本月實徵數以前年度(元) 本月退還以前年度歲入款(2)(元) 本月實徵淨額 (1)-(2)(元) 本月分配預算數(元) 本月實徵淨額占預算數(%) 上年同月實徵淨額(元) 本月實徵淨額與上年同月比較增減(%)
總計 101934 77107 24827 2893 99041 184680 53.63% 124264 -20.30%
一、稅捐收入 100641 76939 23702 2711 97930 182643 53.62% 122664 -20.16%
1.地價稅 6658 69 6589 34 6624 3375 196.27% 3466 91.11%
2.田賦 - - - - - - -
3.土地增值稅 55715 47438 8277 2448 53267 143750 37.06% 80936 -34.19%
4.房屋稅 1222 558 664 13 1209 811 149.08% 1779 -32.04%
5.使用牌照稅 15324 12181 3143 128 15196 16000 94.98% 14337 5.99%
6.契稅 6363 5109 1254 61 6302 5547 113.61% 8688 -27.46%
7.印花稅 10795 10082 713 26 10769 10000 107.69% 10315 4.40%
8.娛樂稅 1442 1310 132 - 1442 1460 98.77% 1525 -5.44%
9.特別及臨時稅課 3122 192 2930 1 3121 1700 183.59% 1618 92.89%
(1)特別稅 3122 192 2930 1 3121 1700 183.59% 1618 92.89%
營建剩餘土石方 - - - - - - -
土石採取 3120 192 2928 1 3119 1700 183.47% 1618 92.77%
礦石開採 2 - 2 - 2 - -
(2)臨時稅 - - - - - - -
營建剩餘土石方 - - - - - - -
土石採取 - - - - - - -
10.教育捐 - - - - - - -
(1)房屋稅附徵 - - - - - - -
(2)娛樂稅附徵 - - - - - - -
(3)契稅附徵 - - - - - - -
二、罰鍰 1293 168 1125 182 1111 2037 54.54% 1600 -30.56%
1.財務罰鍰 596 160 436 92 504 1204 41.86% 867 -41.87%
2.罰金罰鍰 697 8 689 90 607 833 72.87% 733 -17.19%

  上一頁       下一頁